Председателят на Honeywell обсъжда прехода на индустриалния бизнес към цифровата ера

Председателят на Honeywell обсъжда прехода на индустриалния бизнес към цифровата ера

Като главен изпълнителен директор на Honeywell до юни 2023 г., авторът подчертава критичната роля на прозрачната и последователна дигитална стратегия за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена компанията през последните години. Въздействието на Covid, инфлацията и геополитическият риск беше значително и разработването на стабилна цифрова стратегия беше от съществено значение за преодоляването на тези препятствия.

Статията очертава цялостната трансформация на Honeywell от диверсифициран индустриален конгломерат в интегрирана компания. Вътрешно, фокусът беше върху повишаването на производителността, прозрачността и гъвкавостта чрез централизирани данни за информирано вземане на решения. Външно, компанията имаше за цел да използва информацията от своите системи, за да предостави на клиентите добавена стойност, като проследяване на емисии, пестене на енергия и подобрения на безопасността.

За да постигне тези цели, Honeywell първо опрости и реорганизира своята инфраструктура. Това включва рационализиране на системите за планиране на корпоративни ресурси, уебсайтове и приложения. Компанията също така създаде основни данни за различни аспекти от своите операции. Впоследствие беше разработена стратегия за ефективно използване на тези данни. Практическото участие на главния изпълнителен директор Адамчик в срещи и оперативни прегледи сигнализира за личен ангажимент към трансформацията и непоколебима отдаденост на избрания път.

Като цяло, статията подчертава централната роля на дигиталната стратегия за стимулиране на трансформацията и успеха на Honeywell в лицето на значителни предизвикателства.

Вашият коментар