Senate approves direct election of prime minister

Senate approves direct election of prime minister

Комисията по конституционните въпроси на Сената одобри поправката на правителството, която променя член 92 от Конституцията и въвежда пряк избор на председателя на Съвета на министрите. Правителството, според одобрения текст, се състои от министър-председателя и министрите, които заедно съставляват Министерски съвет. Министър-председателят се избира чрез всеобщи и преки избори за пет години, за не повече от два последователни законодателни мандата, увеличени до три, ако в предишните е заемал длъжността за период по-малък от седем години и шест месеца. Едновременно с това се провеждат изборите за камари и за министър-председател. Законът урежда системата за избор на камарите и министър-председателя, като определя награда на национален принцип, която гарантира мнозинство от места във всяка от камарите на листите и кандидатите, свързани с министър-председателя, при спазване на принципа на представителност.

След това законът предвижда, че министър-председателят се избира в камарата, в която е представил своята кандидатура, и че президентът на републиката възлага на избрания министър-председател задачата да състави правителството. Президентът назначава и освобождава по предложение на министър-председателя и министрите.

Тази значителна промяна в изборния процес осигурява по-директна и демократична система при избора на ръководител на правителството. Чрез въвеждането на пряко избирателно право за министър-председател правителството цели да увеличи прозрачността и отчетността в политическата система. Изменението също така има за цел да рационализира процеса на формиране на правителство, като даде на избрания министър-председател правомощието да назначава и освобождава министри. Като цяло това изменение представлява стъпка към по-представителна и по-отзивчива структура на правителството.

Вашият коментар